Annwyl bawb

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg neithiwr, bydd angen gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man dan do lle na ellir cynnal pellter corfforol. Mesur rhagofalus dros dro yw hwn am weddill y tymor o ganlyniad i’r newidiadau esblygol sy’n ymwneud â’r amrywiolyn COVID-19 newydd, Omicron.

Os ydych wedi’ch eithrio yn feddygol rhag gwisgo gorchudd wyneb, rhaid i chi ofyn am docyn eithrio gan y coleg (os nad oes gennych un eisoes) ac mae’n rhaid ei wisgo ar eich cortyn gwddf. Gallwch ofyn am un yma.

Profi Rheolaidd

Mae dyfeisiau llif unffordd a chyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r rhain yn parhau i fod ar gael ym mhob derbynfa ar ein campysau i gefnogi gyda phrofion rheolaidd. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell profi ddwywaith yr wythnos. Rhaid i chi riportio’ch canlyniadau, waeth beth yw’r canlyniad, i’r GIG gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y pecyn profi.

Riportio Canlyniad Prawf Positif

Os oes gennych unrhyw symptomau Coronavirus neu brawf positif am y firws, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl trwy lenwi ein ffurflen hysbysu: www.bridgend.ac.uk/covidnotification

Cludiant Cyhoeddus a Choleg

Mae’n gyfraith yng Nghymru bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar gludiant cyhoeddus – mae hyn yn cynnwys cludiant a ddarperir gan y coleg. Ni chaniateir i chi deithio ar fysiau coleg heb orchudd wyneb na thocyn eithrio gan y coleg. Ar gyfer myfyrwyr sy’n pasio trwy’r orsaf fysiau yng nghanol tref Penybont, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb.

Dyddiadau Cau Pwysig

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr Bydd pob campws ar gau i fyfyrwyr oni bai eich bod wedi cael gwybod fel arall. Ni fydd unrhyw gludiant goleg yn rhedeg ar y diwrnod hwn
Dydd Mercher 15 Rhagfyr Diwrnod olaf y tymor

Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein gwefan (www.bridgend.ac.uk/coronavirus) gydag unrhyw newidiadau i ganllawiau a disgwyliadau, a byddwn yn rhannu diweddariadau trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol swyddogol.

Cofion cynnes,

Coleg Penybont

Dear All

Following the Minister for Education’s announcement yesterday evening, face coverings will be required in all indoor spaces where physical distancing cannot be maintained. This is a temporary, precautionary measure for the remainder of this term as a result of the evolving changes relating to the new COVID-19 Omicron variant.

If you are medically exempt from wearing a face covering, you must request a college exemption pass (if you do not already have one) which must be worn on your lanyard. You can request one here.

Routine Testing

Lateral flow devices and instruction on how to use these remain available at each campus reception to support with regular testing. Welsh Government recommend testing twice-weekly. You must report your results, irrespective of the outcome, to the NHS using the instructions contained within the testing pack.

Reporting a Positive Test Result

If you have any Coronavirus symptoms or test positive for the virus, it is important that you let us know as soon as possible by completing our notification form: www.bridgend.ac.uk/covidnotification

Public and College Transport

It is the law in Wales that you must wear a face covering when travelling by public transport – this includes transport provided by the college. You will not be permitted to travel on college buses without a face covering or a college exemption pass. For students passing through the bus station in Bridgend town centre, face coverings must be worn.

Important Closure Dates

Tuesday 7 December All campuses closed to students unless you have been notified otherwise. There will be no college transport running on this day
Wednesday 15 December Last day of term

We will continue to update our website (www.bridgend.ac.uk/coronavirus) with any changes to guidance and expectations, and will share updates via our official social media channels.

Kind Regards,

Bridgend College