Applications Now Open for Annual £2000 Enterprise Bursary/ Ceisiadau ar agor nawr ar gyfer Bwrsariaeth Menter Flynyddol o £2000

We are delighted to announce that applications for the annual Fairwood Trust Enterprise Bursary at Bridgend College are now open. The purpose of the £2000 grant is to assist recipients with the purchase of any equipment or materials that they may require to give them the best possible start on their journey into self-employment.

The awarding process is competitive and any Bridgend College student who has started a business in this academic year 2014/15 or intends to start a business in the next six months is eligible to apply by completing the application form available on the Staff Portal and the Bridgend College website. All applications need to be sent to Ruth Rowe , Enterprise Officer, Room A1:04, Bridgend Campus or emailed to rrowe@bridgend.ac.uk by 5pm on Friday 12th June.

The bursary is for £2000 and the full amount may either be awarded to one student or divided between several students depending on the strength of the applications received. Applicants may therefore request up to £2000 and the money, whether it is awarded to one student or divided between several entrepreneurial students, will not have to be paid back. The successful applicant/s will be notified by Friday 26th June and there will be a celebratory lunch in July at which the bursary will be awarded.

For any further information please contact Ruth Rowe on extension 237 or via email rrowe@bridgend.ac.uk.

I look forward to receiving the applications from your students.

Ceisiadau ar agor nawr ar gyfer Bwrsariaeth Menter Flynyddol o £2000

Mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Bwrsariaeth Menter Ymddiriedolaeth Fairwood flynyddol yng Ngholeg Penybont bellach ar agor. Pwrpas y grant o £ 2000 yw i helpu’r derbynwyr neu dderbynwr i brynu unrhyw offer neu ddeunyddiau y bydd eu hangen arnynt i roi’r dechrau gorau posibl ar eu taith i hunangyflogaeth.

Mae’r broses ddyfarnu yn gystadleuol ac mae unrhyw fyfyriwr o Goleg Penybont sydd wedi dechrau busnes yn y flwyddyn academaidd 2014/15 neu’n bwriadu cychwyn busnes yn y chwe mis nesaf yn gymwys i wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gais sydd ar gael ar y Porth ac ar wefan Coleg Penybont. Rhaid anfon pob cais at Ruth Rowe, Swyddog Menter, Ystafell A1:04, Campws Penybont, neu e-bostio at rrowe@bridgend.ac.uk erbyn 5pm ar ddydd Gwener 12 Mehefin.

Mae’r fwrsariaeth am £ 2000 a gall y swm llawn naill ai gael ei ddyfarnu i un myfyriwr neu ei rannu rhwng nifer o fyfyrwyr yn dibynnu ar gryfder y ceisiadau a dderbyniwyd. Felly gall ymgeiswyr ofyn am hyd at £ 2000 a nid oes rhaid talu’r arian yn ôl, p’un a gaiff ei ddyfarnu i un myfyriwr neu ei rannu rhwng nifer o fyfyrwyr mentergar.

Download PDF